(placeholder)

     Amenajamentele pastorale reprezintă un instrument tehnic de administrare, organizare şi exploatare a pajiştilor permanente din extravilanul localităţilor, necesar şi obligatoriu (începând cu anul 2019 conform art. 12 din Legea 44/2018), fiind locul de întâlnire al nevoilor de dezvoltare socio-economică a comunităţilor locale cu obiectivele de dezvoltare durabilă şi cele de conservare a unei importante părţi a patrimoniului natural - pajiştile permanente (naturale şi/sau seminaturale).

     Pajiştile, ca resurse naturale regenerabile, au influenţat şi modelat, de-a lungul timpului, dezvoltarea socio-economică şi culturală a comunităţilor umane imprimându-le un anumit specific local şi/sau regional.

Servicii oferite:


- consultanţă pentru elaborarea amenajamentelor pastorale,

- realizarea studiilor de floră şi vegetaţie, evaluarea capacităţii de suport a pajiştilor şi calcularea încărcăturii optime de animale pe pajişti (UVM/ha),

- identificarea, delimitarea şi bornarea parcelelor,

- descrierea parcelară,

- elaborarea măsurilor de management la nivel de parcelă;

- elaborarea hărţilor în GIS etc.

Amenajamente pastorale

•     Legea nr. 44 din 19/01/2018 - Legea nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 23/01/2018

•     Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 23/04/2013 - Ordonanţă de urgenţă privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 13/05/2013

•     Normă metodologică din 11/12/2013 - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, din 11.12.2013 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24/12/2013

•     Lege nr. 86 din 27/06/2014 - Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 02/07/2014

•     Ordonanţă de urgenţă nr. 63 din 01/10/2014 - Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 07/10/2014

•     Ordin nr. 407 din 31/05/2013 - Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 07/06/2013

•     Ordonanţă de urgenţă nr. 15 din 27/05/2015 - Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 03/06/2015

•     Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

•     Lege nr. 159 din 19/07/2016 - Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 25/07/2016

•     Hotărâre nr. 214 din 12/04/2017 - Hotărârea nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 19/04/2017

Cadrul legislativ

DE CE NOI?

Ce ne recomandă?

- preţuri corecte!!!

- cei peste 8 ani de experienţă acumulată în cadrul proiectelor de inventariere şi cartare a diverselor tipuri de habitate, cu precădere a celor de pajişti, precum şi elaborarea planurilor de management pentru conservarea, refacerea şi îmbunătăţirea acestora, având în vedere atât obiectivele de conservare a biodiversităţii şi a elementelor de capital natural, cât şi nevoile socio-economice de dezvoltare a comunităţilor locale;

- experienţă relevantă ca elaboratori de studii pentru protecţia mediului (rapoarte de mediu, rapoarte de impact asupra mediului, studii de evaluare adecvată), experienţă utilă dar şi necesară în parcurgerea etapelor de avizare a proiectelor de amenajamente pastorale de către autorităţile publice pentru protecţia mediului şi în obţinerea avizului custozilor/administratorilor ariilo naturale protejate (acolo unde este cazul, conform art. 9 alineatul 1(1) litera i din Normele metodologice pentru aplicarea OUG 34/2013);

- experienţă în crearea, gestionarea şi utilizarea bazelor de date geospaţiale, integrarea datelor spaţiale şi a celor de vegetaţie, mod de folosinţă, variabile staţionale etc. pentru realizarea hărţilor tematice şi a analizelor multivariate a datelor ecologice;

- dotarea tehnică performantă (GPS RTK cu acurateţe de +/- 2cm, dronă, maşini de teren, sonde de sol, echipament tehnic pentru colectarea ştiinţifică a datelor din teren, software pentru prelucrarea datelor ştiinţifice, soluţii GIS etc.) care permite colectarea datelor cu acurateţe mare, în vederea integrării acestora în bazele de date, a prelucrării şi analizei acestora prin metode adecvate obiectivelor propuse;

- utilizarea dronei pentru obţinerea de ortofotoplanuri recente, având în vedere faptul că cele mai recente ortofotoplanuri oficiale au deja o vechime de peste 5 ani, care sunt utilizate pentru optimizarea şi colectarea cu o acurateţe mare a datelor privind distribuţia spaţială a diferitelor tipuri de pajişti dar şi pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor inventariate şi cartate precum identificarea prezenţei şi intensităţii diferitelor perturbări (specii invazive, eroziuni, management neadecvat etc.) la nivel de parcelă descriptivă;

- experienţa în colaborarea cu factorii interesaţi, experienţă dobândită prin numeroasele participări (a membrilor echipei) la dezbateri publice, întâlniri de informare, seminarii de lucru, grupuri de lucru etc.;

Pentru informaţii suplimentare şi oferte de preţ personalizate nu ezitaţi să ne contactaţi

tel/fax: 0264-702.992

mobil: 0749-265.804

email: office@gtmco.ro